Ekodiely.skekodiely.sk
Ekodily.czekodily.cz
Aktualne 282 730 produktov
Kategórie produktov
Doprava zdarma nad 299 € !
Doprava Zdarma Cena za dopravu nad 20kg
sa určuje individuálne.

Pre objednávku
alebo bližšie informácie
nás neváhajte kontaktovať.
Objednávky + 421 949 415 395 Reklamácie + 421 948 604 475

Objednávky: ekodiely@gmail.com

Reklamácie: ekodielyreklamacie@gmail.com

Česko objednávky: info.ekodily@gmail.com

For orders to other countries: ekodiely.orders@gmail.comDHL TrustPAy

Všeobecné obchodné podmienky

 

Predávajúci:
Ekoparts, s.r.o. – predávajúci v v zmysle §2 ods. b) zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“)

Kupujúci:

a) Fyzická osoba – spotrebiteľ v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo

b) Podnikateľ v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa spravuje každý záväzkový vzťah, ktorý vznikne medzi spoločnosťou Ekojobs, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý od spoločnosti Ekodiely, s.r.o. kúpi akýkoľvek tovar, pričom kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa vzťahujú na záväzkový vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj na tovar kupujúcim objednaný a zaplatený, na jeho dodanie, reklamáciu, ako aj na všetky právne vzťahy s tým súvisiace. Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť VOP. Zmenu VOP predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom svojej internetovej stránky www.ekodiely.sk.

Na vzťahy upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona č. 102/2014 Z.z.), zákona č. 250/2007 Z .z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), okrem prípadov, v ktorých je pôsobnosť Občianskeho zákonníka právnymi predpismi Slovenskej republiky výslovne vylúčená. 

VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky, pričom kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu ich akceptuje.

 1. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom internetového obchodného systému na webovej stránke www.ekodiely.sk, (ďalej len „Eshop).

Tovar, ktorý si kupujúci vybral z uvedenej ponuky tovarov, zašle do objednávkového košíka, následne v záväznom objednávkovom formulári na Eshope uvedie svoje fakturačné údaje, prípadne kontaktné údaje v podobe:

Pre fyzické osoby:

 • Meno a priezvisko:
 • Ulica:
 • Mesto:
 • PSČ:
 • Telefónne číslo:
 • Email:


Pre podnikateľov:

 • Obchodné meno:
 • Sídlo / miesto podnikania:
 • IČO:
 • Telefónne číslo:
 • Email:

V prípade, ak zákazník odoslal predávajúcemu záväznú objednávku cez Eshop a zistil, že uviedol akýkoľvek chybný údaj, bezodkladne o tom upovedomí predávajúceho emailom.

Kupujúci musí špeciálne dbať na svoju správnu emailovú adresu. Na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v záväznom objednávkovom formulári budú prichádzať informácie o stave jeho objednávky, sledovacie číslo tovaru prepravnej spoločnosti a originálna faktúra, ktorá slúži ako platný daňový doklad.

Originálna faktúra, ktorá slúži ako platný daňový doklad bude kupujúcemu doručená na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári v lehote do 14 dní od fyzického doručenia tovaru kupujúcemu.

Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Ďalšie práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa ochrany osobných údajov sú upravené v osobitnej časti na stránke www.ekodiely.sk.

Po potvrdení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v administračnom systéme predávajúceho, čím zároveň vzniká právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Počas pracovného týždňa bude objednávka spracovaná zástupcom Eshopu najneskôr do 48 hodín od jej zaslania.

Vo všeobecnosti je termín expedovania tovaru od jedného, maximálne však do troch pracovných dní od dátumu spracovania objednávky. Termín expedovania tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri spracovaní objednávky vhodným spôsobom predovšetkým emailom. V prípade technických komplikácii, môže trvať doba expedovania tovaru aj viac dní, avšak o tejto skutočnosti je predávajúci povinný vždy informovať kupujúceho.

Všetky tovary nachádzajúce sa na Eshope sú tovary, ktoré boli demontované z iného individuálne určeného automobilu. Keďže všetky tovary na stránke majú charakter už použitého tovaru, kupujúci berie na vedomie možné zníženie funkčnosti alebo iných vlastnosti tovaru.

Každý tovar v ponuke Eshopu je jedinečný a individuálne určený. V prípade, ak bola objednávka potvrdená predávajúcim, už skôr v prospech iného kupujúceho, ďalší kupujúci stráca na zvolený tovar nárok. Ak je objednaný tovar následkom rôznych vplyvov značne poškodený, prípadne bol poškodený pri manipulácii zo strany predávajúceho, predávajúci informuje kupujúceho emailom alebo telefonicky  o možnosti zámeny pôvodného jedinečného tovaru, za iný vhodný náhradný tovar.

 1. Platobné a dodacie podmienky

Ceny v Eshope sú uvedené s DPH a bez DPH. Ceny sú pevné a nemenné, predávajúci si však vyhradzuje právo zmeniť cenu až do vzniku právneho vzťahu. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovarom až uhradením plnej ceny tovarov a nákladov spojených s prepravou a balením. Takúto úhradu môže vykonať predovšetkým prostredníctvom nasledujúcich troch spôsobov:

1) Prevodom na bankový účet predávajúceho:

Názov banky: Fio banka a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava.

Číslo účtu: 

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Krajina: Slovenská republika.

2) Online platobnou metódou cez elektronickú platobnú bránu Gopay:

- Platba s využitím platobných kariet.

- Platba prostredníctvom platobných tlačidiel.

- Platba prostredníctvom platobného systému PayPal.

3) Spôsobom platby za tovar pri prevzatí tovaru (ďalej len „„Dobierka“), ktorá sa vykoná vždy u zástupcu prepravnej spoločnosti pri samotnom prevzatí tovaru. 

V prípade objednávky mimo územia Slovenskej republiky alebo Českej republiky je platba za tovar pri prevzatí tovaru na Dobierku vylúčená. V tomto prípade je takúto zahraničnú objednávku nevyhnutné uhradiť výlučne elektronicky podľa odseku 1) a 2) uvedených vyššie.

Tuzemská objednávka:

Pri objednávke v hodnote do 299,- €, vzniká kupujúcemu povinnosť úhrady nákladov na dopravu objednaného tovaru vo výške uvedenej na Eshope v záväznom objednávkovom formulári.

Pri objednávke v hodnote nad 299,- €, budú náklady na dopravu uhradené predávajúcim.

Vyššie uvedené neplatí:

 • pri zahraničných objednávkach. Pri objednávke mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky sa cena prepravy tovaru určuje individuálne  prostredníctvom emailovej komunikácie.
 • v prípade nadrozmerného tovaru, ktorý predávajúci na Eshope označí ako nadrozmerný (napr. motor, prevodovka, dvere atď.). V takom prípade sa cena prepravy vždy určuje individuálne po predchádzajúcej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

Dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky:

Dodanie tovaru, ktorý je v hmotnostnej kategórii do 50 kg je prioritne zabezpečené prepravnou spoločnosťou 123Kurier, s.r.o., na adresu uvedenú kupujúcim v záväznom objednávkovom formulári na Eshope. Dodanie tovaru, ktorý je predávajúcim určený ako nadrozmerný tovar, v hmotnostnej kategórii nad 50 kg alebo rozmerovo presahuje povolené limity spoločnosti Geis SK s.r.o., bude zabezpečený inou prepravnou spoločnosťou po individuálnej dohode s predávajúcim. Pri nadrozmernom tovare, prichádza do úvahy zmena ceny poštovného o čom bude zákazník vopred informovaný. Iný spôsob odberu bude zabezpečený po predchádzajúcej dohode s predávajúcim prostredníctvom emailovej komunikácie.

Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky:

Dodanie tovaru  mimo územia Slovenskej republiky v akejkoľvek hodnote bude zabezpečené po predchádzajúcej individuálnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom emailovej komunikácie alebo na stránke www.ecoparts.eu, kde si zahraničný kupujúci môže objednať tovar objednať priamo u predávajúceho, len do hmotnosti 30 kg a tovar, ktorý nie je predávajúcim určený ako nadrozmerný podľa kritérií prepravnej spoločnosti DHL Parcel Slovensko. V takom prípade bude cena prepravy vypočítaná vždy automaticky podľa hmotnosti tovaru a cieľovej destinácie, ešte pred samotným objednaním tovaru. Vyššie uvedené sa týka len vybraných štátov Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia). V ostatných prípadoch si zahraničný kupujúci musí dohodnúť vhodný spôsob a cenu prepravy individuálne po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávkovom formulári. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Odporúča sa:

Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci môže bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať "Zápis o škode na zásielke". Týmto spôsobom sa kupujúci a predávajúci vyhnú v budúcnosti prípadným komplikáciám, čo bude mať za následok rýchlejšie identifikovanie problému a následne rýchlejšie uplatnenie reklamácie. Manuál ako uplatniť reklamáciu u prepravnej spoločnosti môžete nájsť - "Stiahnuť DHL manuál".

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:

 • Na základe uzavretej kúpnej zmluvy a po zaplatení kúpnej ceny kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho, alebo odovzdať na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 • Odoslať tovar kupujúcemu.
 • Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu skôr ako bude zaplatená dohodnutá kúpna cena spolu s nákladmi na dopravu tovaru, to neplatí v prípade platby na Dobierku. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami riadne a včas, je predávajúci oprávnený od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho.

Kupujúci je povinný:

 • Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru;
 • Po doručení prevziať zakúpený tovar a náležite si ho prezrieť.

Predávajúci má právo na:

 • Zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

Kupujúci má právo na:

 • Dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a na mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:

 • vypredania zásob;
 • nedostupnosti tovaru;
 • pôsobenia vyššej moci.

Predávajúci je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, aby uspokojil požiadavky kupujúceho, a ak ani za týchto okolností nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve vráti bankovým prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci má právo na bezdôvodné odstúpenie kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od doručenia tovaru. Tovar sa považuje za doručený kupujúcemu v okamihu, keď kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci pri vrátení tovaru kontaktuje predávajúceho, ktorý mu pomôže správne uplatniť vrátenie tovaru.

Pri vrátení tovaru, kupujúci odošle predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti nasledujúce: 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci urobí najmä písomnou formou alebo prostredníctvom emailovej adresy: ekodiely@gmail.com vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho (Reklamačné podmienky - "Stiahnuť reklamačný formulár"). Predávajúci potvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy kupujúcemu vhodným spôsobom. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať:

 • identifikáciu kupujúceho;
 • číslo a dátum objednávky;
 • presnú špecifikáciu tovaru;
 • číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý sa má vrátiť prijaté plnenie kupujúcemu.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy spolu s tovarom alebo s oznámením o zaslaní tovaru. Vrátenie platby bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, okrem prípadu, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba bude odoslaná späť na bankový účet kupujúceho.

V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, nevzťahuje sa na neho Zákon o ochrane spotrebiteľa, a preto sa na neho nevzťahuje právo na bezdôvodné odstúpenie kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní. V takom prípade nie je predávajúci povinný kupujúcemu - podnikateľovi vrátiť zaplatenú kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve za tovar.

Platba za zakúpený tovar, bude kupujúcemu uhradená až po fyzickom doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu, ktorý preukazuje zaslanie tovaru späť.

Tovar nie je možné vrátiť vo forme dobierky, takto odoslaný tovar nebude prevzatý. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť kupujúcemu, bez nároku na vrátenie peňazí.

Kupujúci znáša náklady, ktoré sú spojené s odoslaním tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku neodborného alebo nešetrného zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú vyššie tohto článku VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI - Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

 

 

Užitočné dokumenty:

"Stiahnuť Reklamačný formulár"

"DHL – reklamačný manuál"

 

 

Platné od: 01.02.2018